Professional Community

Helen HU    Beijing

AICPA, CGMA, CFE

Arlene QIN   Guanzhou

AICPA,  CFE

Sutong ZHANG  Beijing

CFE, College Professor, Doctor of Management

Patrick LEE   HongKong

CFE

Lisafree FU   Taiwang

CFE, FCPA

Min ZHO   Shanghai

CFE, FCPA, Medium level Accountant

Shanshan HU    Chengdu

ACFE, FCPA, MBA

Xiang JIANG Tianjin

CFE, FCPA

Yongqin CHEN Guangzhou

CFE,FCPA

Xinjie LI Chengdu

CFE,FCPA,CIA

Wanshuang ZHANG Chengdu

CFE, FCPA

Xinfeng JIANG Beijing

CFE

Jakie YANG  Shanghai

ACFE, FCPA, CCFP

Martin WANG Shanghai

ACFE

Shang QIAN Qingdao

CFE, ICPA, Medium level Accountant

Yan SUN Beijing

CFE,FCPA,CIA

Wei LI Shanghai

CFE

Chen LI Suzhou

CFE,FCPA

Joan JIANG Shanghai

CFE

Ronald WANG Shanghai

CFE,AIA,FCPA

Petty HU Shanghai

CFE,FCPA

Jeffery FAN Shanghai

CFE

Zheng DU Shanghai

CFE,FCPA

Liang CHENG Beijing

CFE,CPA

ACFECHINAProfessional Community